telegram

جشنواره تقدیر از حقوق حامیان مصرف کنندگان

آموزش کمکهای اولیه به پرسنل درمانگاه

آشنایی کودکان با بخش رادیولوژیopg

آشنایی بیشتر با مجموعه سهامی

اعطای جایزه به درمانگاه سهامی در جشنواره مادر و کودک

آموزش دندانپزشکی به کودکان

جشنواره تخصصی مادر و کودک

پشت صحنه خوشا شیراز در درمانگاه

آموزش مسواک زدن به کودکان

همکاری با مهدکودک ها

حضور کودکان در درمانگاه

حضور بازیگران در درمانگاه

درمانگاه سهامی در خوشا شیراز

دندانپزشکی کودکان

خونگیری کودکان

خوشا شیراز

بینایی سنجی در مدارس

آموزش مسواک زدن در مهدها

آموزش مسواک زدن

آشنایی کودکان سونوگرافی

متخصص کودکان

آشنایی کودکان با بینایی سنجی

سونوگرافی کودک

هدیه به کودکان مهد روزجهانی کودک